สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 
ลำดับที่ ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เมื่อ ว/ด/ป ผู้ประกาศ
200 สพป.เชียงราย เขต 2 กำหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 29 เม.ย. ถึง 5 พ.ค.2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านสันติวัน ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย รับสมัครตั้งแ 
[ไฟล์แนบ]
23 / 02 / 2560 พิมพ์รดา
199 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
23 / 02 / 2560 พนาไพร
198 ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 
[ไฟล์แนบ]
21 / 02 / 2560 พนาไพร
197 ประกาศรับสมัครครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-ครั้งที่-1-พ.ศ.2560 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2560 พนาไพร
196 ประกาศผลการรับย้าย รับโอน ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
16 / 02 / 2560 พนาไพร
195 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทงการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์** ด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานเงินและสินทรัพย์ สพป.เชียงราย เขต 2 ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ตามคำสั่ง สพป.เชียงราย เข 
[ไฟล์แนบ]
14 / 02 / 2560 พนาไพร
194 ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง<br> ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 27 ม.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ.1 <br> (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) โดยผู้ไ 
[ไฟล์แนบ]
14 / 02 / 2560 พนาไพร
193 ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
[ไฟล์แนบ]
27 / 01 / 2560 วารินทร์
192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2560 พนาไพร
191 ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
[ไฟล์แนบ]
18 / 01 / 2560 พนาไพร
190 ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
11 / 01 / 2560 พนาไพร
189 ประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม (ผู้บริหารสถานศึกษา) 
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2560 พนาไพร
188 ด่วน.....คำร้องขอย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 ให้ใช้คำร้องขอย้ายตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้เท่านึั้น และให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ 0206.4/ว 2 
[ไฟล์แนบ]
06 / 01 / 2560 พนาไพร
187 คำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ยื่นคำร้องขอย้ายระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
05 / 01 / 2560 พนาไพร
186 รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง  
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พนาไพร
185 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 ให้ใช้ฉบับนี้แทน (หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พนาไพร
184 เพิ่มเติม....การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 (ข้อมูลอัตรากำลังครูและปริมาณงานโรงเรียน 10 พ.ย.2559) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พนาไพร
183 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 (เพิ่มเติม...ประกาศพื้นที่พิเศษ) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พนาไพร
182 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ระหว่างวันที่ 4-24 มกราคม 2560 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 พนาไพร
180 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2560 สุพัตรา
177 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2559 พนาไพร
176 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 (ผอ.กลุ่มอำนวยการ) 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2559 พนาไพร
175 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ คัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่มีผลงานยอดเยี่ยมและมีความ 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2559 พนาไพร
174 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศุกษาประถมศึกาาเชียงราย เขต 2 เรื่องผลการคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2559 กรรณิกา
173 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2559 กรรณิกา
172 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559-กุมภาพันธ์ 2560) 
[ไฟล์แนบ]
22 / 12 / 2559 กรรณิกา
171 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2559 กรรณิกา
170 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของสำนักงาน สกสค. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ.2559<br> ประเภทรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ของเขตพื้นที่การศึกษาปร 
[ไฟล์แนบ]
16 / 12 / 2559 พนาไพร
169 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
[ไฟล์แนบ]
14 / 12 / 2559 พนาไพร
168 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
13 / 12 / 2559 กรรณิกา
167 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 กรรณิกา
166 แก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 กรรณิกา
165 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องประกาศผลการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
07 / 12 / 2559 พนาไพร
164 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมองปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2560) 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2559 กรรณิกา
163 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักการภารโรง 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2559 กรรณิกา
162 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
06 / 12 / 2559 พนาไพร
161 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 12 / 2559 กรรณิกา
160 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน <br>  
[ไฟล์แนบ]
28 / 11 / 2559 พนาไพร
159 ประกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
18 / 11 / 2559 กรรณิกา
158 สพป.เชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. เอกพลศึกษา 2. เอกปฐมวัย 3. เอกวิทยาศาสตร์ 4. เอกคณิตศาสตร์ 5.เอกภาษาอังกฤษ รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศ 
[ไฟล์แนบ]
17 / 11 / 2559 พนาไพร
157 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2559 กรรณิกา
156 แบบคำร้องขอย้าย(เพิ่มเติม) สายงานบริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2559 พนาไพร
155 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
14 / 11 / 2559 พนาไพร
154 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้ารับราชการ<br> เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2559 กรรณิกา
153 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น<br> ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย <br> ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา 
[ไฟล์แนบ]
21 / 10 / 2559 กรรณิกา
152 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br> ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559ของสำนักงาน 
[ไฟล์แนบ]
20 / 10 / 2559 กรรณิกา
151 รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-9 กันยายน 2559 ในวันเวลาราชการ ยื่นใบสมัครหรือคำขอโอนได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 09 / 2559 สุพัตรา
150 ประกาศรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ราย นางทวีพร มูลแจ๋ม<br>  
[ไฟล์แนบ]
02 / 09 / 2559 พนาไพร
149 การคัดเลือกครูดีในดวงใจ ประจำปี 2559 <br> <br> บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงร 
[ไฟล์แนบ]
01 / 09 / 2559 พนาไพร
147 ผลการคัดเลือก ครูดีวิทยาศาสตร์เด่นและครูดีคณิตศาสตร์เด่น 2559 
[ไฟล์แนบ]
17 / 08 / 2559 พนาไพร
146 แบบฟอร์มคำร้องขอย้ายที่ใช้ยื่นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2559 
[ไฟล์แนบ]
08 / 08 / 2559 สุพัตรา
145 ประกาศองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
29 / 07 / 2559 สุพัตรา
144 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนระดับประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2559 สุพัตรา
143 ประกาศสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
24 / 06 / 2559 สุพัตรา
142 แบบคำขอแนบท้ายประกาศรับย้าย โอน บุคลากร 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
08 / 06 / 2559 สุพัตรา
141 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
06 / 06 / 2559 กรรณิกา
140 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศคัดเลือกบุคคลตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้เป็นระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 06 / 2559 สุพัตรา
139 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รับย้ายหรือโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
01 / 06 / 2559 สุพัตรา
138 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
30 / 05 / 2559 กรรณิกา
137 ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 05 / 2559 ศิริพร
136 ยกเลิกประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม โดยให้ใช้ฉบับนี้แทน 
[ไฟล์แนบ]
17 / 05 / 2559 กรรณิกา
135 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
16 / 05 / 2559 กรรณิกา
134 ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
27 / 04 / 2559 สุพัตรา
133 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 04 / 2559 พิมพ์รดา
131 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2559 กรรณิกา
129 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
[ไฟล์แนบ]
17 / 03 / 2559 สุพัตรา
128 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู<br> และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั 
[ไฟล์แนบ]
26 / 02 / 2559 พนาไพร
127 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
10 / 02 / 2559 กรรณิกา
126 ประกาศรายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
10 / 02 / 2559 พนาไพร
125 (เพิ่มเติม) ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
[ไฟล์แนบ]
04 / 02 / 2559 พนาไพร
124 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br> ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 
[ไฟล์แนบ]
02 / 02 / 2559 พนาไพร
123 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> เรื่อง มาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู<br> และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัั้งที่  
[ไฟล์แนบ]
02 / 02 / 2559 พนาไพร
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 02 / 2559 กรรณิกา
121 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งและเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ 
[ไฟล์แนบ]
01 / 02 / 2559 พนาไพร
120 แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน) ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2559 กรรณิกา
119 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2559 กรรณิกา
117 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยงบประมาณ โดรงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)<br> ปฏิบติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที 
[ไฟล์แนบ]
19 / 01 / 2559 พนาไพร
116 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2559 
[ไฟล์แนบ]
13 / 01 / 2559 พนาไพร
114 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณ โครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ปฏิบัติงานในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2559 กรรณิกา
112 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินงบประมาณโครงการคืนครูให้นักเรียน (เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)ปฏิบัติงานในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
05 / 01 / 2559 กรรณิกา
110 แก้ไขปฏิทินการสรรหา ตำแหน่งเลขที่ อ 37 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
[ไฟล์แนบ]
04 / 01 / 2559 สุพัตรา
109 แก้ไขเอกสารหมายเลข 2 แนบท้ายประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2558 สุพัตรา
108 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเลขที่ อ 37 
[ไฟล์แนบ]
30 / 12 / 2558 สุพัตรา
107 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2558 สุพัตรา
106 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
[ไฟล์แนบ]
29 / 12 / 2558 สุพัตรา
104 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
24 / 12 / 2558 สุพัตรา
103 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2558 สุพัตรา
102 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องแก้ไขประกาศ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2558 กรรณิกา
101 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2558 สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2558 วารินทร์
100 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
20 / 11 / 2558 สุพัตรา
99 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง มาตรการในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2558 สังกัดสำน 
[ไฟล์แนบ]
16 / 11 / 2558 กรรณิกา
98 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2558 กรรณิกา
97 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 สังกัดสำนักง 
[ไฟล์แนบ]
11 / 11 / 2558 กรรณิกา
96 คู่มือการขอจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด 
[ไฟล์แนบ]
10 / 11 / 2558 ณัฐพงษ์
95 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2<br> เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา <br> ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 
[ไฟล์แนบ]
20 / 10 / 2558 วารินทร์
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่2/2558 เพิ่มเติม 
[ไฟล์แนบ]
09 / 10 / 2558 กรรณิกา
93 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2558 (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
06 / 10 / 2558 กรรณิกา
91 เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิชาเอกสังคมศึกษา เนื่องจากบางคนเปิดดูไม่ได้ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 09 / 2558 สุพัตรา
90 แนวปฏิบัติการตั้งกลุ่ม/กอง ลูกเสือในโรงเรียน  
[ไฟล์แนบ]
17 / 09 / 2558 พิมพ์รดา
89 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่2/2558 
[ไฟล์แนบ]
10 / 09 / 2558 กรรณิกา
88 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 14-20 ก.ย.58 ณ สพป.เชียงราย เขต  
[ไฟล์แนบ]
08 / 09 / 2558 พนาไพร
84 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. 
[ไฟล์แนบ]
06 / 08 / 2558 สุพัตรา
83 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
07 / 07 / 2558 สุพัตรา
82 ประกาศผลสอบผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ร.ร.บ้านผาแดงหลวง ให้นายประพิศ พลเกษม ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่ 30 มิ.ย.58 เวลา 09.00 น. ณ ร.ร.บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
[
ไฟล์แนบ]
26 / 06 / 2558 วรวุฒิ
81 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
23 / 06 / 2558 สุพัตรา
80 ร.ร.ดอยเวียงผาพิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างค่าตอบแทน ตำแหน่งครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 1.น.ส.สุรนุช จะเสือ 2.นายชวนากร ปันคำ
[
ไฟล์แนบ]
22 / 06 / 2558 วรวุฒิ
77 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค.58 ณ ร.ร.ชุมชนบ้านป่าก่อดำ อ.แม่ลาว http://203.172.131.101/pr/cr2/prak 
[ไฟล์แนบ]
18 / 06 / 2558 วรวุฒิ
76 ประกาศแก้ไขการสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค.58 (เดิม 100 คะแนนเต็ม) แก้ไขเป็น (200 คะแนนเต็ม) http://203.172.131.1 
[ไฟล์แนบ]
15 / 06 / 2558 วรวุฒิ
75 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
11 / 06 / 2558 สุพัตรา
74 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2558 กรรณิกา
73 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผลงานทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 
[ไฟล์แนบ]
10 / 06 / 2558 กรรณิกา
72 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
05 / 06 / 2558 สุพัตรา
71 ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโครงการ "ครูดีมีทุกวัน" ประจำปี พ.ศ.2558 
[ไฟล์แนบ]
29 / 05 / 2558 กรรณิกา
70 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ตำแหน่งว่างเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
28 / 05 / 2558 สุพัตรา
69 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
68 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
67 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2  21 / 05 / 2558 สุพัตรา
66 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 05 / 2558 สุพัตรา
65 ผลการสอบคัดเลือกบุคลวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558<br> ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  
[ไฟล์แนบ]
08 / 05 / 2558 พนาไพร
64 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558<br> ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2558 พนาไพร
63 ประกาศเพิ่มเติมเกณฑ์การตัดสินการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 <br> ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2558 พนาไพร
62 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
01 / 05 / 2558 สุพัตรา
61 แก้ไข ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
30 / 04 / 2558 กรรณิกา
60 แก้ไขเอกสารหมายเลข 1 การรับสมัครข้าราชการแทน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ที่ว่าง<br>  
[ไฟล์แนบ]
20 / 04 / 2558 สุพัตรา
59 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง และคาดว่าจะว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
10 / 04 / 2558 สุพัตรา
58 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาเชียงราย เขต 2 เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภทวิชาการ) ระดับ 8 ลงมา 
[ไฟล์แนบ]
09 / 04 / 2558 กรรณิกา
57 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
19 / 03 / 2558 สุพัตรา
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
10 / 03 / 2558 สุพัตรา
55 ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ<br> ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ<br> สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งที 
[ไฟล์แนบ]
03 / 03 / 2558 พนาไพร
54 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ได้แก่ น.ส.สุพิน จันทร์พื้น ให้มาทำสัญญาจ้างวันจันทร์ที่ 2 มี.ค.58 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องธุรการ ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า 
[ไฟล์แนบ]
01 / 03 / 2558 วรวุฒิ
53 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา อ.เวียงป่าเป้า ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง 30 ราย สอบวันที่ 1 มี.ค. 2558 
[ไฟล์แนบ]
27 / 02 / 2558 วรวุฒิ
51 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) และคาดว่าจะว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
17 / 02 / 2558 สุพัตรา
49 เพิ่มเติมประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง<br> รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา <br> สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 <br> สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
[ไฟล์แนบ]
30 / 01 / 2558 พนาไพร
48 ประกาศตำแหน่งว่างสถานศึกษา (เพิ่มเติม) 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2558 สุพัตรา
47 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
23 / 12 / 2557 สุพัตรา
45 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2557 สุพัตรา
44 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรือง รับย้าย/โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2557 สุพัตรา
43 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติเนื่องในวันครู ประจำปี 2558<br>  
[ไฟล์แนบ]
15 / 12 / 2557 สุพัตรา
40 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม 
[ไฟล์แนบ]
11 / 12 / 2557 สุพัตรา
39 เพิ่มเติมคำขอเข้ารับการประเมิน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2557 สุพัตรา
38 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่างใน สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
02 / 12 / 2557 สุพัตรา
37 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 11 / 2557 สุพัตรา
36 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2<br> เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก<br> เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา<br> ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผ 
[ไฟล์แนบ]
19 / 11 / 2557 กรรณิกา
34 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล 
[ไฟล์แนบ]
17 / 11 / 2557 กรรณิกา
33 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ใน สพป.เชียงราย เขต 2 (เพิ่มเติมเอกสารใบรับสมัคร หน้า 2) 
[ไฟล์แนบ]
13 / 11 / 2557 สุพัตรา
32 รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย) บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
12 / 11 / 2557 สุพัตรา
31 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
[ไฟล์แนบ]
07 / 11 / 2557 สุพัตรา
30 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เอกศิลปศึกษา จำนวน 4 ราย สอบวันที่ 20 ก.ย.57 นี้ ณ ร.ร.บ้านเลาลี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
[ไฟล์แนบ]
20 / 09 / 2557 วรวุฒิ
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
11 / 09 / 2557 พนาไพร
27 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
21 / 08 / 2557 สุพัตรา
25 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรีย) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 08 / 2557 สุพัตรา
24 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2556 
[ไฟล์แนบ]
24 / 07 / 2557 วารินทร์
23 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
18 / 07 / 2557 อารี
22 ประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
[ไฟล์แนบ]
15 / 07 / 2557 อารี
21 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.เชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
04 / 07 / 2557 อารี
20 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
22 / 01 / 2557 วารินทร์
19 ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2557 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 
[ไฟล์แนบ]
20 / 01 / 2557 สุพัตรา
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลและชื่อผลงานที่จะส่งประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 
[ไฟล์แนบ]
08 / 01 / 2557 สุพัตรา
17 ประกาศผลการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
[ไฟล์แนบ]
26 / 12 / 2556 อารี
16 ผลการคัดเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) แทนตำแหน่งว่างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
[ไฟล์แนบ]
25 / 12 / 2556 สุพัตรา
15 ร.ร.บ้านแม่ยางมิ้น อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.102/26 ขนาด 3 ห้องเรียน ระหว่างวันที่วันที่ 16 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  
[ไฟล์แนบ]
21 / 12 / 2556 วรวุฒิ
14 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
[ไฟล์แนบ]
18 / 12 / 2556 วารินทร์
13 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)  
[ไฟล์แนบ]
17 / 12 / 2556 สุพัตรา
12 ระเบียบ/ประกาศ การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
[ไฟล์แนบ]
13 / 12 / 2556 อรพิน
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 
[ไฟล์แนบ]
09 / 12 / 2556 สุพัตรา
9 แก้ไขประกาศ สพป.เชียงราย เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบ 
[ไฟล์แนบ]
03 / 12 / 2556 สุพัตรา
8 ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2556 วารินทร์
7 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่อง ย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2556 สุพัตรา
6 ร.ร.เวียงกาหลงวิทยา ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤต ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษให้ 
[ไฟล์แนบ]
29 / 11 / 2556 วรวุฒิ
5 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เรื่องผลการพิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) 
[ไฟล์แนบ]
25 / 11 / 2556 วารินทร์
2 เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย  
[ไฟล์แนบ]
07 / 11 / 2556 วรวุฒิ
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.