สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซต์สพป.ชร.2
หนัาหลัก ทิศทางองค์กร หน่วยงานภายใน ข้อมูลสารสนเทศสพป.เชียงราย เขต 3 บุคลากร ติดต่อสพป.เชียงราย เขต 2
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
::เลือกรายการที่ต้องการ::
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการครู/บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับที่ เรื่องที่เผยแพร่ เมื่อ ว/ด/ป ผู้เผยแพร่
74 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ เข้าใจชุด Let’s Read สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา  [ไฟล์แนบ] 21/1/2560 นางสายสุนีย์ ขาวนวล ครูชำนาญการ
73 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำควบกล้ำ และคำอักษรนำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558  [ไฟล์แนบ] 9/12/2559 ทัศนา พรมจินะ
72 การศึกษาผลการพัฒนาชุดการเรียนรู้ เรื่อง Let’s learn adjective รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 13101 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ไฟล์แนบ] 8/11/2559 นางสาวหทัยกานต์ ไทยนิยม
71 รายงานผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสนุกกับการเรียน Tense น่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา  [ไฟล์แนบ] 26/9/2559 ศิริชนก แปงการิยา
70 ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะการวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Illustrator CS5 วิชาคอมพิวเตอร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ  [ไฟล์แนบ] 21/7/2559 นางสาวณันน์ลดา เบ็ญชา
69 รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ จากเศษวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)   [ไฟล์แนบ] 26/6/2559 นายสมชาย สายทิ
68 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำที่มีตัวสะกด ในภาษาไทยโดยใช้คำบัญชีพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง  [ไฟล์แนบ] 24/5/2559 นางสาวแววดาว วงค์อุ่น
67 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การบวก การลบการคูณและการหารทศนิยม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   [ไฟล์แนบ] 21/5/2559 นางสาวเมทินี เชียงแรง
66 ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย  [ไฟล์แนบ] 20/5/2559 นายทิวัตถ์ วงค์ฟู
65 การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย ชุดสระเดี่ยว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  [ไฟล์แนบ] 12/5/2559 นางศรีไพร เทพท้าว
64 แบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๑   [ไฟล์แนบ] 21/4/2559 นางรัชนี สุขสบาย
63 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หน่วยการเรียนรู้A Happy Life ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ  [ไฟล์แนบ] 27/3/2559 นายอิสระ คุ้มพันธ์
62 การประเมินโครงการส่งเสริมวินัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมลูกเสือ โรงเรียนบ้านสัน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 28/2/2559 ว่าที่ร.ต.มงคล กันติ๊บ
61 การปลูกกะหล่ำปลี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   [ไฟล์แนบ] 20/2/2559 นายศักดิ์ชัย กาวี
60 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษด้วยแผนผังความคิด (Mind mapping) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  [ไฟล์แนบ] 18/1/2559 นางจรรยา กันติ๊บ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโป่งทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
59 การพัฒนาแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้การ บวก การลบ และการคูณทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้  [ไฟล์แนบ] 6/1/2559 นางวชิรา มูลกลาง
58 รายงานผลการดำเนินงานการนิเทศภายในโรงเรียนริมวัง1  [ไฟล์แนบ] 28/12/2558 ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ
57 การนิเทศภายในโรงเรียนริมวัง1  24/12/2558 ว่าที่ พ.ต. ธวัชชัย เต็มคำ
56 นวตกรรมbbl  [ไฟล์แนบ] 24/9/2558 นางสาวธีรดา สมพะมิตร
55 งานวิจัยการรับรู้และตอบสนองของชุมชนในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กรูปแบบการสลับชั้นเรียนรวมกรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองฮ่าง สันหลวง กับ  [ไฟล์แนบ] 16/9/2558 นายชัย สันกว๊าน
54 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
53 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
52 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
51 การประเมินโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  [ไฟล์แนบ] 14/9/2558 นายจรูญ ปาต๊ะ
50 นวัตกรรมชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษา เรื่อง สำนวนไทย โดยใช้ชุดตัวต่อจิกซอว์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  [ไฟล์แนบ] 9/9/2558 นายอนุสรณ์ สีลา
 
สพป.เชียงราย เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

    WebMaster by : Kawanchai Thongkam
Webdirector by : Chalong onnuan
Email Contact : chalong@cri2.go.th
Power by : Ubuntu , Apache5, PHP5 , Mysql5 , Google Jquery @พัฒนาโดย นายขวัญชัย ทองคำ
Lastupdate : 15/10/2556 23.59 น.